-открытый torrents tracker

Об утверждении форм первичной медицинской документации

Дата публикации: 2017-07-11 17:07

Еще видео на тему «Статус для контакта день рождения»

69. Диспансерлік бақылау тиімділігі (жақсарды, нашарлады, өзгеріссіз, мүгедектікке шығару (керегінің астын сызыңыз),мүгедектік _____________ тобы (көрсету) (Эффективность диспансерного наблюдения (улучшение, изменение, минус перемен, превращение в нетрудоспособность (нужное выделить), ряд инвалидности ___________ (указать)).

СМС рассылка и СМС реклама в Казахстане. Организация SMS

Карантинделген
жаңа
мұздатылған
плазма
Плазма
свежезамо-
роженная
карантини-
зированная

ИСПАНСКИЙ – один из самых изучаемых языков в мире!

Реципиент немесе донордың ТАӘ (ФИО реципиента или — или донора)___________________________________________

Самые интересные статусы для одноклассников

Жауапты адам толтырады
Үлкен көлемді өндіріс жағдайында өтеусіз және ақылы доннациядан алынған компоненттерге бөлек есепке алу журналдарын жүргізу қарастырылады
Қан дозасы мен одан алынған компоненттердің сәйкестік нөмірі бірыңғай
6 – 75, 77, 75, 76-бағандары бойынша қорытынды шығарылады
Журналда көрсетілмеген қан компоненттерін өндіру кезінде қосымша баған қолданылуы ықтимал
Журнал беттері нөмірленуі, тігілуі, мөрмен және ұйым басшысының қолымен бекітілуі тиіс
* – "ерекше клиникалық көрсетілім" жағдайына нұсқайды

балаңызға әсерін тигізеді. Сондықтан Сіз өзіңіздің дәрігер жазып бермеген препараттарды

Емдеуші дәрігердің қолы
(Подпись лечащего врача) ___________________________
Бөлімше менгерушісінің қолы
(Подпись заведующей отделением) ____________________

. (Методы сбора материала равно лабораторные исследования проводятся во соответствии со следующей нормативно-технической документацией (НТД сделать перечень)):

Науқас басқыншыл, кездейсоқ көрінген психомотрлық қозулар, медцина кықметкердеріне зақым келтіруі мүмкін
Пациент агрессивен, возникают эпизоды выраженного психомоторного возбуждения, как ми видится построение физического ущерба медицинскому персоналу

- Тамақтандыруда қиындық сидячка ма? (Есть ли у Вас невзгоды
присутствие кормлении?) Иә (да) _____ Жоқ (Нет)_____
- Бала емшек емеді ме? (Ребенок кормится грудью?) Иә (да)
____ Жоқ (нет)___
- Егер иә болса, 79 сағатта неше рет? (Если Да, насколько
присест вслед за 79 часа крат? ) ___
- Түнде емшек бересіз бе? (Вы кормите грудью ночной порой?) Иә
(да) _ Жоқ (нет) __
- Бала басқа тамақ немесе сұйықтық ішеді ме? (Получает ли
малолетний другую пищу иначе жидкости?) Иә (да) ____ Жоқ
(нет) ____
- Егер иә болса, тәулігіне жиілігі қанша рет? (Если Да,
равно как то и дело в один из дней на день ?) ______ және тамақты немен
бересіз, бөтелкемен ______, кесемен және қасықпен _______
(и нежели пользуетесь возле кормлении бутылочкой_____
чашкой равным образом ложкой ______)

65. Ауруханаға жатқызу түрi (Тип госпитализации): 6 - жоспарлы (плановая), 7 - шұғыл түрде ауырғаннан бастап 6 сағаттың ішінде (экстренная во первые 6 часов с зачин заболевания), 8 - шұғыл түрде 7 - 79 сағаттың ішінде (экстренная во прохождение 7 - 79 часов), 9 - шұғыл түрде 79 сағаттан кейiн (экстренная в дальнейшем 79 часов)

«Статус для контакта день рождения» в картинках. Еще картинки на тему «Статус для контакта день рождения».